Facebook-u
Twitter-u

Osiguranjem od auto-odgovornosti je pokrivena gra─Ĺansko pravna odgovornost za štetu pri─Źinjenu tre─çim licima upotrebom motornog vozila, što prakti─Źno zna─Źi da štetu koju prouzrokuje voza─Ź motornog vozila tre─çem licu, a koje je osigurano od auto-odgovornosti u momentu nastanka štete ne─çe platiti on ve─ç osiguravaju─ça ku─ça koja je izdala polisu. Vašom polisom auto-odgovornosti su pokrivene štete koju Vi pri─Źinite upotrebom svog vozila tre─çim licima.

Ako prouzrokujete štetu motornim vozilom ─Źiji vlasnik nite vi štetu ─çe platiti osiguravaju─ça ku─ça koja je izdala polisu auto-odgovornosti za vozilo kojim je šteta pri─Źinjena i koja je va┼żila u momentu nastanka štete, bez obzira ko je njime upravljao. Dakle, dejstvo osiguranja auto-odgovornosti se vezuje za vozilo, a ne za lice koje njime upravlja.

Što se ti─Źe visine do koje ─çe osiguravaju─çe ku─çe platiti štetu koju na─Źinite svojim vozilom koje je osigurano od auto-odgovornosti zakonski je regulisano da najni┼żi iznos na koji se mora ugovoriti osiguranje od auto-odgovornosti za autobuse i teretna vozila jeste 200.000 USD, a za ostala motorna vozila 100.000. Osiguravaju─çe ku─çe napla─çuju premiju osiguranja od auto-odgovornosti po Tarifnom sistemu koji je prilago─Ĺen navedenim iznosima pokri─ça. Dakle, osiguravaju─ça ku─ça koja Vam je izdala polisu auto-odgovornosti, za Vaš putni─Źki automobil, je u obavezi da nadoknadi štetu, koju vi pri─Źinite svojim automobilom za vreme va┼żenja osiguranja, do iznosa od 100.000 USD po jednom štetnom doga─Ĺaju. Štetu koja prelazi ovaj iznos ─çete sami nadoknaditi za razliku izme─Ĺu 100.000 USD i stvarne visine štete.

Kada je u pitanju naplata štete ako ju je prouzrokovalo vozilo iz inostranstva, podnošenjem odštetnog zahteva nekoj doma─çoj osiguravaju─çoj organizaciji. Savetujemo da neposredno nakon saobra─çajne nesre─çe od po─Źinioca štete obezbedite fotokopiju njegove zelene karte kao i uvi─Ĺaj saobra─çajne policije. Ukoliko niste u mogu─çnosti da obezbedite fotokopiju zelene karte, potrebno je detaljno prepisati sve podatke sa nje, a posebno: broj zelene karte, naziv osiguravaju─çe ku─çe koja ju je izdala, period va┼żenja, ime i prezime za koga je izdata i podatke o motornom vozilu za koje je izdata.

Naplata štete ako ju je prouzrokovalo neregistrovano (neosigurano) vozilo je mogu─ça, ali samo u slu─Źaju ako vozilo koje Vam je pri─Źinilo štetu podle┼że obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti po Zakonu o osiguranju imovine i lica. Takva vozila su motorna vozila, pre svega: putni─Źki automobili, teretna vozila i autobusi.

Ovakve štete se ispla─çuju iz Garantnog fonda pri Udru┼żenju osiguravaju─çih organizacija Srbije posredstvom neke od osiguravaju─çih ku─ça kojoj ─çete podneti odštetni zahtev.

A ako je nepoznato vozilo na─Źinilo štetu mo┼żete naplatiti samo nematerijalnu štetu (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja, itd.) Ovakve štete se ispla─çuju iz Garantnog fonda pri Udru┼żenju osiguravaju─çih organizacija Srbije posredstvom neke od osiguravaju─çih ku─ça kojoj ─çe tepodneti odštetni zahtev.

Kad govorimo o opasnostima koje postoje ako ste osigurani od auto-odgovornosti kod nepouzdanog osigurava─Źa iako mo┼żda nudi "bolje" uslove pla─çanja premije, morate voditi posebno ra─Źuna o slede─çim stvarima. Na osnovu aktuelne zakonske regulative, ako organizacija za osiguranje kod koje ste kupili polisu osiguranja od auto-odgovornosti prestane da postoji (što danas nije redak slu─Źaj), du┼żni ste, u roku od osam dana od dana kada je prestanak organizacije za osiguranje objavljen u sredstvima javnog informisanja, da kupite drugu polisu auto-odgovornosti kod osiguravaju─çe ku─çe koja još postoji. Dakle, u ovom slu─Źaju imate dodatni trošak kupovine nove polise. Još je ve─ça opasnost ako ne kupite novu polisu. U tom slu─Źaju, zakonski, dobijate status neosiguranog vozila i štetu koju Vi njime pri─Źinite ─çe najpre nadokanditi Garantni fond Udru┼żenja osiguravaju─çih organizacija Srbije. Me─Ĺutim, regresnim postupkom ─çe te na kraju Vi morati platiti celokupnu štetu uz kamatu i ostale troškove.

Pored navedenog, i u slu─Źaju da Vaša osiguravaju─ça ku─ça još postoji, ali je nepouzdana, advokati ošte─çenog ─Źesto pokre─çu sudski postupak direktno protiv Vas, ─Źime se izla┼żete dodatnim sudskim troškovima i troškovima advokata.

BONUS – MALUS OSIGURANJE

Na ugovore o osiguranju od auto-odgovornosti od 01.septembra 2011. godine bonus-malus sistem se primenjuje prakti─Źno, što zna─Źi da se premija osiguranja za odre─Ĺeno vozilo utvr─Ĺuje primenom odgovaraju─çeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran.

Na ovaj na─Źin  osiguranik koji  u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaklju─Źenja osiguranja mo┼że o─Źekivati umanjenje premije osiguranja,  odnosno  osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete mo┼że o─Źekivati  uve─çanje premije osiguranja.

Osiguranici koji u ranijem periodu nisu imali štete po osnovu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti bi─çe razvrstani u tre─çi premijski stepen i ostvariva─çe pravo umanjenja osnovne premije (bonus) od 5%.

Pa┼żljivi voza─Źi koji u naredne tri godine ne u─Źine nijednu štetu bi─çe razvrstani u  najni┼żi, prvi, premijski stepen i  nagra─Ĺeni maksimalnim  umanjenjem osnovne premije (bonusom) u iznosu od 15%  jer svaka godina pa┼żljive vo┼żnje donosi po 5% popusta i umanjenje  premijskog stepena.      

Manje pa┼żljivi voza─Źi, sa jednom u─Źinjenom štetom izme─Ĺu dve registracije, moraju da plate 50% skuplju polisu i bi─çe razvrstani u sedmi premijski stepen.

Nepa┼żljivi voza─Źi koji su na─Źinili dve štete u prethodnom periodu  bi─çe razvrstani u deseti premijski stepen i pla─ça─çe 110% višu cenu osiguranja, a za tri i više na─Źinjenih šteta osiguranik ─çe pla─çati 150% ve─çu premiju obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti i bi─çe razvrstan u dvanaesti premijski stepen.

Dodatna kazna takvim voza─Źima je i daleko sporije vra─çanje na polazni, ─Źetvrti, premijski stepen, koje zbog jedinstvene baze podataka svih osiguranika pri Udru┼żenju osigurava─Źa Srbije  nije baš tako jednostavno. Da bi se voza─Ź koji je došao do maksimalnog, dvanaestog, premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne ta─Źno osam godina i to bez ijedne jedine u─Źinjene štete.

Zna─Źi, vra─çanje  premijskog stepena „unazad“  ide svake godine za po jedan stepen, pod uslovom da voza─Ź izme─Ĺu dve registracije nije imao štetu.

Napominjemo da  se pravo na premiju odgovaraju─çeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se ste─Źeno pravo na bonus ili malus jer se ono vezuje za vlasnika. Bonus -malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlaš─çenje dr┼żanja i koriš─çenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.

Naknada štete nastale u saobra─çajnoj nezgodi

Motorna vozila po svojoj pravnoj prirodi, spadaju u grupu opasnih stvari, zbog ─Źega se u pogledu odgovornosti za nadoknadu nastupile štete primenjuje institut objektivne odgovornosti. To prakti─Źno zna─Źi, da štetnik odgovara za nastalu štetu bez obzira na krivicu. Šteta nastala usled saobra─çajne nezgode mo┼że biti materijalne i nematerijalne prirode, mada one nu┼żno ne uslovljavaju jedna drugu. Nastupanje štete osnov je da ošte─çeno lice u sudskom postupku zahteva pravi─Źnu naknadu:


-NEMATERIJALNE ŠTETE, a za pretrpljene fizi─Źke bolove, strah, duševne bolove usled umanjenja opšte ┼żivotne aktivnosti, naru┼żenosti, smrti bliskog srodnika i naro─Źito teškog invaliditeta, ili pak
-MATERIJALNE ŠTETE koja naj─Źeš─çe podrazumeva razli─Źite vrste ošte─çenja na motornom vozilu, ali i troškove nastale povodom sa─Źinjavanja Zapisnika o ošte─çenju vozila, obra─Źuna visine štete kao i fotografisanje vozila.

Na sednici gra─Ĺanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvr─Ĺen je pregled najviših orijentacionih iznosa pravi─Źne naknade nematerijalne štete u zavisnosti od njene vrste. U tom smislu ošte─çeni u postupku naknade štete mo┼że zbog umanjenja opšte ┼żivotne aktivnosti zahtevati od suprotne strane maksimalni iznos od 2.300.000,00 dinara ili pak za pretrpljene bolove usled naru┼żenosti iznos od preko 970.000,00 dinara, fizi─Źke bolove jakog intenziteta gotovo 600.000,00, pretrpljenog straha usled saobra─çajne nezgode 388.000,00 dinara.

Ovo su maksimalni iznosi koje sud mo┼że dosuditi ošte─çenom licu, ali ujedno ne i unapred garantovani jer se sudska odluka-presuda mora temeljiti na izvedenim dokazima tokom postupka. Prilikom odlu─Źivanja o visini pravi─Źne naknade štete, Sud ─çe posebno uzeti u obzir zna─Źaj povre─Ĺenog dobra, cilj kome slu┼żi ta naknada kao to da se njome ne pogoduje te┼żnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.

Sud ─çe prilikom odlu─Źivanja o postavljenom tu┼żbenom zahtevu posebno uzeti u obzir nalaz i mišljenje veštaka odgovaraju─çe struke (ortopeda, psihijatra, neurologa, veštaka saobra─çajne struke). Dakle, zadatak veštaka je da radi izvo─Ĺenja dokaza, utvr─Ĺivanja i razjašnjenja neke ─Źinjenice pru┼żi svoje stru─Źno znanje Sudu kao naru─Źiocu vešta─Źenja i strankama u sudskom postupku. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštaka u velikoj meri zavisi─çe tok i ishod samog sudskog postupka.

Zakonodavac je imperativnim odrebama predvideo obavezu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti vlasnika i korisnika motornih vozila tj. odgovornost za štetu koju motorna vozila pri─Źine tre─çem licu u vezi sa njihovom upotrebom. Suština je da se pored odgovornog lica-štetnika u parni─Źnom postupku u svojstvu tu┼żenog, pojavljuje i društvo za osiguranje, od kojeg ošte─çeno lice mo┼że zahtevati nadoknatu štete. Naravno, obaveza osiguravaju─çeg društva prema ošte─çenom licu ograni─Źena je osiguranom sumom koja je va┼żila do dana nastanka saobra─çajne nezgode.

Parni─Źna stanka kojoj ošte─çeno motorno vozilo slu┼żi za obavljanje osnovne delatnosti -taksista, dostavlja─Ź itd. mo┼że u postavljenom tu┼żbenom zahtevu ujedno tra┼żiti naknadu materijalne štete za izmaklu dobit. Izmakla dobit se u pravnoj literaturi definiše se kao šteta koju jedno lice trpi zato što je tu─Ĺom protivpravnom radnjom spre─Źen da stekne odre─Ĺenu imovinsku korist. U konkretnom slu─Źaju imovinska korist je zarada koju je taksista izgubio za vreme dok nije mogao da radi zbog opravke automobila koji je ošte─çen štetnikovom krivicom. U svojoj praksi Sudovi naj─Źeš─çe dosu─Ĺuju naknadu za izmaklu dobit za period od 15 dana koliko je odprilike neophodno da se automobil dovede u stanje u kojem se nalazio pre no što je saobra─çajna nezgoda nastupila.

Ujedno, Sud mo┼że presudom obavezati tu┼żenog i na pla─çanje rente u odgovaraju─çem, pravi─Źnom iznosu u slu─Źaju da je saobra─çajna nezgoda ostavila trajne posledice na ošte─çeno lice u smislu postojanja invaliditeta, te ono nije u mogu─çnosti da ubudu─çe radi i privre─Ĺuje. Renta predstavlja nov─Źanu naknadu koja se ispla─çuje redovno, u odre─Ĺenim vremenskim razmacima, naj─Źeš─çe do 15-og u mesecu, u iznosu koji Sud odredi.

e-max.it: your social media marketing partner
  • Putno osiguranje po va┼íoj meri
  • TRIGLAV PUTNO OSIGURANJE
  • GENERALI PUTNO OSIGURANJE
  • UNIQA putno osiguranje

AQUA PARKOVI SRBIJE

Vremenske prilike

Srbija

Danas
23┬░C
Vazdušni pritisak: 1010 hPa
Padavine: 5 mm
Vetar: IJI
Brzina vetra: 19 km/h
Sutra
25┬░C
2024-05-21
27┬░C
2024-05-22
25┬░C
2024-05-23
25┬░C
2024-05-24
26┬░C
UV INDEX

Kursna lista

Adver City

Scroll to top

U skladu sa novim Pravilima i uslovima kori┼í─çenja i Polisom o po┼ítovanju privatnosti, putnoosiguranje.com koristi Cookije da bi pobolj┼íao korisni─Źko iskustvo, kao i za prikazivanje personalizovanog sadr┼żaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookija. Saznajte vi┼íe