Štampa

Osiguranjem od auto-odgovornosti je pokrivena građansko pravna odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom motornog vozila, što praktično znači da štetu koju prouzrokuje vozač motornog vozila trećem licu, a koje je osigurano od auto-odgovornosti u momentu nastanka štete neće platiti on već osiguravajuća kuća koja je izdala polisu. Vašom polisom auto-odgovornosti su pokrivene štete koju Vi pričinite upotrebom svog vozila trećim licima.

Ako prouzrokujete štetu motornim vozilom čiji vlasnik nite vi štetu će platiti osiguravajuća kuća koja je izdala polisu auto-odgovornosti za vozilo kojim je šteta pričinjena i koja je važila u momentu nastanka štete, bez obzira ko je njime upravljao. Dakle, dejstvo osiguranja auto-odgovornosti se vezuje za vozilo, a ne za lice koje njime upravlja.

Što se tiče visine do koje će osiguravajuće kuće platiti štetu koju načinite svojim vozilom koje je osigurano od auto-odgovornosti zakonski je regulisano da najniži iznos na koji se mora ugovoriti osiguranje od auto-odgovornosti za autobuse i teretna vozila jeste 200.000 USD, a za ostala motorna vozila 100.000. Osiguravajuće kuće naplaćuju premiju osiguranja od auto-odgovornosti po Tarifnom sistemu koji je prilagođen navedenim iznosima pokrića. Dakle, osiguravajuća kuća koja Vam je izdala polisu auto-odgovornosti, za Vaš putnički automobil, je u obavezi da nadoknadi štetu, koju vi pričinite svojim automobilom za vreme važenja osiguranja, do iznosa od 100.000 USD po jednom štetnom događaju. Štetu koja prelazi ovaj iznos ćete sami nadoknaditi za razliku između 100.000 USD i stvarne visine štete.

Kada je u pitanju naplata štete ako ju je prouzrokovalo vozilo iz inostranstva, podnošenjem odštetnog zahteva nekoj domaćoj osiguravajućoj organizaciji. Savetujemo da neposredno nakon saobraćajne nesreće od počinioca štete obezbedite fotokopiju njegove zelene karte kao i uviđaj saobraćajne policije. Ukoliko niste u mogućnosti da obezbedite fotokopiju zelene karte, potrebno je detaljno prepisati sve podatke sa nje, a posebno: broj zelene karte, naziv osiguravajuće kuće koja ju je izdala, period važenja, ime i prezime za koga je izdata i podatke o motornom vozilu za koje je izdata.

Naplata štete ako ju je prouzrokovalo neregistrovano (neosigurano) vozilo je moguća, ali samo u slučaju ako vozilo koje Vam je pričinilo štetu podleže obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti po Zakonu o osiguranju imovine i lica. Takva vozila su motorna vozila, pre svega: putnički automobili, teretna vozila i autobusi.

Ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravajućih organizacija Srbije posredstvom neke od osiguravajućih kuća kojoj ćete podneti odštetni zahtev.

A ako je nepoznato vozilo načinilo štetu možete naplatiti samo nematerijalnu štetu (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja, itd.) Ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravajućih organizacija Srbije posredstvom neke od osiguravajućih kuća kojoj će tepodneti odštetni zahtev.

Kad govorimo o opasnostima koje postoje ako ste osigurani od auto-odgovornosti kod nepouzdanog osiguravača iako možda nudi "bolje" uslove plaćanja premije, morate voditi posebno računa o sledećim stvarima. Na osnovu aktuelne zakonske regulative, ako organizacija za osiguranje kod koje ste kupili polisu osiguranja od auto-odgovornosti prestane da postoji (što danas nije redak slučaj), dužni ste, u roku od osam dana od dana kada je prestanak organizacije za osiguranje objavljen u sredstvima javnog informisanja, da kupite drugu polisu auto-odgovornosti kod osiguravajuće kuće koja još postoji. Dakle, u ovom slučaju imate dodatni trošak kupovine nove polise. Još je veća opasnost ako ne kupite novu polisu. U tom slučaju, zakonski, dobijate status neosiguranog vozila i štetu koju Vi njime pričinite će najpre nadokanditi Garantni fond Udruženja osiguravajućih organizacija Srbije. Međutim, regresnim postupkom će te na kraju Vi morati platiti celokupnu štetu uz kamatu i ostale troškove.

Pored navedenog, i u slučaju da Vaša osiguravajuća kuća još postoji, ali je nepouzdana, advokati oštećenog često pokreću sudski postupak direktno protiv Vas, čime se izlažete dodatnim sudskim troškovima i troškovima advokata.

BONUS – MALUS OSIGURANJE

Na ugovore o osiguranju od auto-odgovornosti od 01.septembra 2011. godine bonus-malus sistem se primenjuje praktično, što znači da se premija osiguranja za određeno vozilo utvrđuje primenom odgovarajućeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran.

Na ovaj način  osiguranik koji  u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja,  odnosno  osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati  uvećanje premije osiguranja.

Osiguranici koji u ranijem periodu nisu imali štete po osnovu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti biće razvrstani u treći premijski stepen i ostvarivaće pravo umanjenja osnovne premije (bonus) od 5%.

Pažljivi vozači koji u naredne tri godine ne učine nijednu štetu biće razvrstani u  najniži, prvi, premijski stepen i  nagrađeni maksimalnim  umanjenjem osnovne premije (bonusom) u iznosu od 15%  jer svaka godina pažljive vožnje donosi po 5% popusta i umanjenje  premijskog stepena.      

Manje pažljivi vozači, sa jednom učinjenom štetom između dve registracije, moraju da plate 50% skuplju polisu i biće razvrstani u sedmi premijski stepen.

Nepažljivi vozači koji su načinili dve štete u prethodnom periodu  biće razvrstani u deseti premijski stepen i plaćaće 110% višu cenu osiguranja, a za tri i više načinjenih šteta osiguranik će plaćati 150% veću premiju obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti i biće razvrstan u dvanaesti premijski stepen.

Dodatna kazna takvim vozačima je i daleko sporije vraćanje na polazni, četvrti, premijski stepen, koje zbog jedinstvene baze podataka svih osiguranika pri Udruženju osiguravača Srbije  nije baš tako jednostavno. Da bi se vozač koji je došao do maksimalnog, dvanaestog, premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne tačno osam godina i to bez ijedne jedine učinjene štete.

Znači, vraćanje  premijskog stepena „unazad“  ide svake godine za po jedan stepen, pod uslovom da vozač između dve registracije nije imao štetu.

Napominjemo da  se pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus jer se ono vezuje za vlasnika. Bonus -malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

Motorna vozila po svojoj pravnoj prirodi, spadaju u grupu opasnih stvari, zbog čega se u pogledu odgovornosti za nadoknadu nastupile štete primenjuje institut objektivne odgovornosti. To praktično znači, da štetnik odgovara za nastalu štetu bez obzira na krivicu. Šteta nastala usled saobraćajne nezgode može biti materijalne i nematerijalne prirode, mada one nužno ne uslovljavaju jedna drugu. Nastupanje štete osnov je da oštećeno lice u sudskom postupku zahteva pravičnu naknadu:


-NEMATERIJALNE ŠTETE, a za pretrpljene fizičke bolove, strah, duševne bolove usled umanjenja opšte životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog srodnika i naročito teškog invaliditeta, ili pak
-MATERIJALNE ŠTETE koja najčešće podrazumeva različite vrste oštećenja na motornom vozilu, ali i troškove nastale povodom sačinjavanja Zapisnika o oštećenju vozila, obračuna visine štete kao i fotografisanje vozila.

Na sednici građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđen je pregled najviših orijentacionih iznosa pravične naknade nematerijalne štete u zavisnosti od njene vrste. U tom smislu oštećeni u postupku naknade štete može zbog umanjenja opšte životne aktivnosti zahtevati od suprotne strane maksimalni iznos od 2.300.000,00 dinara ili pak za pretrpljene bolove usled naruženosti iznos od preko 970.000,00 dinara, fizičke bolove jakog intenziteta gotovo 600.000,00, pretrpljenog straha usled saobraćajne nezgode 388.000,00 dinara.

Ovo su maksimalni iznosi koje sud može dosuditi oštećenom licu, ali ujedno ne i unapred garantovani jer se sudska odluka-presuda mora temeljiti na izvedenim dokazima tokom postupka. Prilikom odlučivanja o visini pravične naknade štete, Sud će posebno uzeti u obzir značaj povređenog dobra, cilj kome služi ta naknada kao to da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.

Sud će prilikom odlučivanja o postavljenom tužbenom zahtevu posebno uzeti u obzir nalaz i mišljenje veštaka odgovarajuće struke (ortopeda, psihijatra, neurologa, veštaka saobraćajne struke). Dakle, zadatak veštaka je da radi izvođenja dokaza, utvrđivanja i razjašnjenja neke činjenice pruži svoje stručno znanje Sudu kao naručiocu veštačenja i strankama u sudskom postupku. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštaka u velikoj meri zavisiće tok i ishod samog sudskog postupka.

Zakonodavac je imperativnim odrebama predvideo obavezu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti vlasnika i korisnika motornih vozila tj. odgovornost za štetu koju motorna vozila pričine trećem licu u vezi sa njihovom upotrebom. Suština je da se pored odgovornog lica-štetnika u parničnom postupku u svojstvu tuženog, pojavljuje i društvo za osiguranje, od kojeg oštećeno lice može zahtevati nadoknatu štete. Naravno, obaveza osiguravajućeg društva prema oštećenom licu ograničena je osiguranom sumom koja je važila do dana nastanka saobraćajne nezgode.

Parnična stanka kojoj oštećeno motorno vozilo služi za obavljanje osnovne delatnosti -taksista, dostavljač itd. može u postavljenom tužbenom zahtevu ujedno tražiti naknadu materijalne štete za izmaklu dobit. Izmakla dobit se u pravnoj literaturi definiše se kao šteta koju jedno lice trpi zato što je tuđom protivpravnom radnjom sprečen da stekne određenu imovinsku korist. U konkretnom slučaju imovinska korist je zarada koju je taksista izgubio za vreme dok nije mogao da radi zbog opravke automobila koji je oštećen štetnikovom krivicom. U svojoj praksi Sudovi najčešće dosuđuju naknadu za izmaklu dobit za period od 15 dana koliko je odprilike neophodno da se automobil dovede u stanje u kojem se nalazio pre no što je saobraćajna nezgoda nastupila.

Ujedno, Sud može presudom obavezati tuženog i na plaćanje rente u odgovarajućem, pravičnom iznosu u slučaju da je saobraćajna nezgoda ostavila trajne posledice na oštećeno lice u smislu postojanja invaliditeta, te ono nije u mogućnosti da ubuduće radi i privređuje. Renta predstavlja novčanu naknadu koja se isplaćuje redovno, u određenim vremenskim razmacima, najčešće do 15-og u mesecu, u iznosu koji Sud odredi.

e-max.it: your social media marketing partner

U skladu sa novim Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, putnoosiguranje.com koristi Cookije da bi poboljšao korisničko iskustvo, kao i za prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookija. Saznajte više